New Search
Src. VN (scom. co'...)
padrixàr  vb.intr.
paèƚa  N.fem. sing.
paèro  N.ma. sing.
paexàn  N.ma. sing.
paexanòto  N.ma. sing.
paéxe  N.ma. sing.
pàflago  N.ma. sing.
pagà  ag.
paga  N.fem. sing.
pagadèbiti  N.ma. sing.
pagadór  N.ma. sing.
pagagnós  N.ma. inv.
pagàn  ag.
paganèƚo de mar  N.ma. sing.
paganèƚo de pòrto  N.ma. sing.
paganèƚo insanguenà e de baro  N.ma. sing.
paganèƚo negro  N.ma. sing.
pagàr  vb.tr.

el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)