New Search
Src. VN (scom. co'...)
èƚira  N.fem. sing.
élo  pron.
éƚo  pron.
èmaus (andàr in è.)  loc.
ementàr  ag.
eméter  vb.tr.
eminénsa  N.fem. sing.
emosión  N.fem. sing.
emosionà  ag.
emosionànte  ag.
emosionàrse  vb.rifl.
emuƚasión  N.fem. inv.
én  art.
enbibiàr  vb.tr.
enbonbìr  vb.tr.

Sacheti e bobine in polietilène
Qualità veneta
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)