New Search
Src. VN (scom. co'...)
tacàr  vb.tr.
tacàr dho  vb.intr.
tacàr su  vb.intr.
tacàre  vb.tr.
tacàre  vb.tr.
tacàrse  vb.rifl.
tacàrse  vb.rifl.
tacatabàri  N.ma. sing.
tachénte  ag.
tachénte  ag.
tachénte  ag.
tachénte  N.ma. sing.
tachignàr  vb.tr.
tachìo  ag.
tachìo  ag.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)