New Search
Src. VN (scom. co'...)
èrba dé san giovàni  N.fem. sing.
èrba luìxa  N.fem. sing.
erbàdego  N.ma. sing.
erbàgio  N.ma. sing.
erbàme  N.ma. sing.
erbarìa  N.fem. sing.
erbariòl  N.ma. sing.
erbariòl  N.ma. sing.
erbaról  N.ma. sing.
erbaròƚo  N.ma. sing.
erbatégna  N.fem. sing.
erbàxego  N.ma. sing.
erbàxi  N.ma. plur.
èrbe bisàre  N.fem. plur.
erbemòre  N.fem. plur.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)