New Search
Src. VN (scom. co'...)
inarpexàr  vb.tr.
inarsìda  N.fem. sing.
inarsìr  vb.tr.
inarxentà  ag.
inarxentàr  vb.tr.
inarxentaùre  N.fem. plur.
inarxeràr  vb.tr.
inasidìo  ag.
inasidìr  vb.intr.
inasión  N.fem. inv.
inaspaménto (de buèƚe)  N.ma. sing.
inaspàr  vb.tr.
inasprìo  ag.
inasprìr  vb.tr. & intr.
inaçidìr  vb.intr.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)