New Search
Src. VN (scom. co'...)
incurvadùra  N.fem. sing.
incusìo  ag.
incùxene  N.ma. sing.
incuxìo  ag.
incùzen  N.ma. sing.
incùzene  N.ma. sing.
indafarà  ag.
indalónç  av.
indalónzh  av.
indarè  av.
indarecùl  av.
indaremàn  av.
indareschìna  av.
indavantiér  av.
indebità  ag.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)