New Search
Src. VN (scom. co'...)
inpenìo  ag.
inpenìr  vb.tr.
inpenìre  vb.tr.
inpenoƚà  ag.
inpenoƚàr  vb.tr.
inpensàda (a lʼi.)  loc. av.
inpensàrse  vb.rifl.
inpensierìrse  vb.rifl.
inpénto  ag.
inpeocià  ag.
inpeociàda  N.fem. sing.
inpeociàrse  vb.rifl.
inpèr  ag.
inperadór  N.ma. sing.
inperdìbiƚe  ag.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)