New Search
Src. VN (scom. co'...)
inpicà  ag.
inpicàda  N.fem. sing.
inpicàr  vb.tr.
inpicoƚìo  ag.
inpicoƚìr  vb.tr. & intr.
inpiegà  ag.
inpienàre  vb.tr.
inpienàrse  vb.rifl.
inpiénsar  vb.tr.
inpietàr  vb.tr.
inpignàr  vb.tr.
inpignatàre  vb.tr.
inpignatàre  vb.tr.
inpigosà  ag.
inpigozhàr  vb.intr.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)