New Search
Src. VN (scom. co'...)
insipriàr  vb.tr.
insìr  vb.intr.
insistìr  vb.intr.
insiviƚìrse  vb.rifl.
insixolìo  ag.
insoaxà  ag.
insoaxaménto  N.ma. sing.
insoaxàr  vb.tr.
insoaxàr (i. calchedùn)  vb.tr.
insoazàr  vb.tr.
insochìo  ag.
insochìr  vb.intr.
insociménto  N.ma. sing.
insognàr  vb.tr.
insognàrse  vb.rifl.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)