New Search
Src. VN (scom. co'...)
bocàça  N.fem. sing.
bocàçio  
bocàxene  N.fem. plur.
bocèt  
bochè  N.ma. sing.
bochèa  N.fem. sing.
bochèƚo (a b.)  loc.
bochèra  N.fem. sing.
bochéta  N.fem. sing.
bochéto  N.ma. sing.
bochexàr  vb.intr.
bochìn  N.ma. sing.
bochixàr  vb.intr.
bòcia  N.fem. sing.
bòcia  N.ma. sing.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)