New Search
Src. VN (scom. co'...)
brochéte (bàter ƚe b., bàter ƚe bròche)  loc.
brochéto  N.ma. sing.
brochéto  N.ma. sing.
bròco  N.ma. sing.
bròco  N.ma. sing.
bròcol  N.ma. sing.
brocoƚàre  vb.tr.
bròcoƚo  N.ma. sing.
bròcolo  N.ma. sing.
brocón  N.ma. sing.
bròda  N.fem. sing.
brodàço  N.ma. sing.
brodét  N.ma. sing.
bródha  N.fem. sing.
bródo  N.ma. sing.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)