New Search
Src. VN (scom. co'...)
cataràta  N.fem. sing.
catàre  vb.tr.
catarìgoƚe  N.fem. plur.
Catarìna  N.fem. sing.
catarinèla  N.fem. sing.
catarinèƚa (in)  loc.
catarìsoƚe  N.fem. plur.
catàro  N.ma. sing.
cataròbe  N.ma. sing. & fem. inv.
cataróxo  ag.
catàrse  vb.rifl.
catasticàr  vb.tr.
catàstico  N.ma. sing.
catasù  N.ma. sing.
cataçìsmi  N.ma. sing. & fem. inv.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)