New Search
Src. VN (scom. co'...)
còspo  N.ma. sing.
còsta  N.fem. sing.
còsta  N.fem. sing.
còsta  N.fem. sing.
còsta  N.fem. sing.
costànsa  N.fem. sing.
Costantìn  N.ma. sing.
costànça  N.fem. sing.
costàr  vb.intr.
costcionàr  vb.tr.
costexìna  N.fem. sing.
costexìne  N.fem. plur.
costièra (in c.)  loc.
costión  N.fem. inv.
costipà  ag.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)