New Search
Src. VN (scom. co'...)
dhuièƚo  N.ma. sing.
  N.ma. sing.
dìa (de d.)  loc. escl.
diagnostegàrse  vb.rifl.
dïàl  N.ma. sing.
diàl  N.ma. sing.
dialàpa  N.fem. sing.
diaƚèto  N.ma. sing.
dialèto  N.ma. sing.
dialéto  N.ma. sing.
dialìn  N.ma. sing.
dialogàr  vb.intr.
diànberne  N.ma. sing.
diànberne!  inter. escl.
diàol  N.ma. sing.

Venetia e Dalmatia in business
MultiLanguage Venet MultiBusiness
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)