You can search and read with these graphical systems:
see the how to read page for correct pronunciation

You are here
GVU - Grafìa Vèneta Unitaria - Digràfego
GVU - Official unitarian graphical system using the basic latin alphabet and only one venetian glyph (Ƚ/ƚ). The only non-traditional symbol used here is "sh". See below how it looks like.
GVU - Grafìa Vèneta Unitaria - Gràfego
GVU - Official unitarian graphical system with use of venetian and international glyphs. See below how it looks like.
JGY - NOT a traditional system
Kunrei-like graphical system - More siutable for foreign students. See below how it looks like.
cabaƚón
chièto
chitàra
cónto
màcia
scénxa
rìscio
babéço
bàbiça
staçión
dhenéver
dhanòcio
dhèrla
dhermàn
dhugàtoƚo
ghéto
gato
gòto
giàndoƚa
giangiùrcoƚo
giósa
gnàgnara
gnancóra
gninte
jósa
jutàr
ƚànpada
ƚasamestàr
ƚóra
ƚóri
ƚuna
shàbola
shilòcina
siménto
çalìn
çanca
çeƚebràr
çelegàto
çièvolo
zhanca
zhiéxa
zhìliga
zhiménto
zenòcio
zentilòmo
zontàr
xontàr
cabaƚón
chièto
chitàra
cónto
màcia
sčénxa
rìsčio
babéʒo
bàbiʒa
staʒión
đenéver
đanòcio
đèrla
đermàn
đugàtoƚo
ghéto
gato
gòto
giàndoƚa
giangiùrcoƚo
giósa
ñàñara
ñancóra
ñinte
jósa
jutàr
ƚànpada
ƚasamestàr
ƚóra
ƚóri
ƚuna
šàbola
šilòcina
siménto
ʒalìn
ʒanca
ʒeƚebràr
ʒelegàto
ʒièvolo
ẑanca
ẑiéxa
ẑìliga
ẑiménto
zenòcio
zentilòmo
zontàr
xontàr
kabaƚón
kièto
kitàra
kónto
màcia
scénxa
rìscio
babéço
bàbiça
staçión
dhenéver
dhanòcio
dhèrla
dhermàn
dhugàtoƚo
géto
gato
gòto
jàndoƚa
janjùrcoƚo
jósa
nyànyara
nyankóra
nyinte
yósa
yutàr
ƚànpada
ƚasamestàr
ƚóra
ƚóri
ƚuna
shàbola
shilòcina
siménto
çalìn
çanka
çeƚebràr
çelegàto
çièvolo
thanka
thiéxa
thìliga
thiménto
zenòcio
zentilòmo
zontàr
xontàr