New Search
Src. VN (scom. co'...)
inpaonàre  vb.tr.
inpaparàrse  vb.rifl.
inpaparàrse  vb.rifl.
inpapinarse  vb.rifl.
inpapinàrse  vb.rifl.
inpapoƚàrse  vb.rifl.
inpàr (a lʼi.)  loc. av.
inparà  ag.
inparàr  vb.tr.
inparentàrse  vb.rifl.
inparmè  av.
inpàro (al i.)  loc. av.
inpasàre  vb.intr.
inpasàre  vb.tr.
inpasàre  vb.tr.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)