New Search
Src. VN (scom. co'...)
diòsparo  N.ma. sing.
dipéndar  vb.intr.
dir  vb.tr.
dìr sù  vb.intr.
diramàr  vb.tr.
dire  vb.tr.
diresión  N.fem. inv.
dirèto  ag.
direzhión  N.fem. inv.
dirindèƚa (in d.)  loc. av.
dirotarse  vb.rifl.
disangoarse  vb.rifl.
disboscarse  vb.rifl.
disbutarse  vb.rifl.
discargàre  vb.tr.

Photography, video, frames
Sčiantivo Vèneto
el Galepin - Venetian-English italiano-veneto

Main site (Europe)
Mirror 1 (America)