Gramàdega

Quickly and easily forming the plural
Ricavar el plural

 

(M) Nòmi/regular nouns - just add, or change with, an "i"

  sing. plur.
  sitón sitóni
  pomèr pomèri
  pomàro pomàri
  amìgo* amìghi*
  càmio camii
  gato gati
  can cani
  batèlo batèli
  argàgno argàgni

*"g" e "gh" i xé el steso fonèma /g/

 

(F) Nòmi/Regular nouns - just change with an "e"

  sing. plur.
  banchéta banchéte
  maja maje
  scarsèla scarsèle
  cargàda cargà(d)e
  fenèstra fenèstre
  àtola àtole
  barca* barche*
  strasa strase
  spónga spónghe

*"c" e "ch" i xé el steso fonèma /k/

 

Adjectives combine with the noun by following the same rule
I agetivi i ghe và drio a'l nòme conforme la stesa règola

  M. sing. M. plur. F. sing. F. plur.
ve bianco bianchi bianca bianche
ve mòro mòri mòra mòre
ve róso rósi rósa róse
ve grando grandi granda grande
ve conpàgno conpàgni conpàgna conpàgne
ve badiàl badiàƚi badiàƚa badiàƚe
tv cèo i a e
tv bón bóni bóna bóne
or bèƚo bèƚi (bèi) bèƚa bèƚe
bl bèl bèƚi (bèi) bèla bèle
bl tant tanti tanta tante
pd bruto bruti bruta brute
bl brut bruti bruta brute

 

Some irregular adjectives. Plural feminine ends in "-e" anyway.
Calche agetivo iregoƚar -  El feminil plural el xé senpre in "-e". Steso conportamento che gà i nòmi.

  M. sing. M. plur. F. sing. F. plur.
ve verde verdi verda / e verde
ve dolse dolsi dolsa / e dolse
ve culturàl cuturàƚi culturàl culturàƚe
ve personàl personàƚi personàl personàƚe
         

 

"-ón"
Feminine nouns that end with "-ón" are ever invariated on the plural form
I n. f. che i fenise in "-ón" i xé senpre invarianti al plural (i Veronexi i pol variar in -i).

  sing. plur.
  conbinasión conbinasión
  prexón prexón
  cansón cansón
  benedisión benedisión
  custión custión
  destrusión destrusión
  oraçión oraçión
  iluminasión iluminasión
  infestasión infestasión
  inpresión inpresión
  obligasión obligasión

Metafonexi

In some areas (south-western) "ó" and "é" that precede the declining syllabe of nouns and adjectives, become "u" and "i" on the plural
In varianse vènete sentrali, sia par nòmi che par agetivi, "ó" e "é" (ma no sucede co' "ò" / "è") prima de la sìlaba declinante i deventa "u" e "i"

ó/é: sing. plur.
  véro viri
  pómo pumi
  atór(e) atùri
  cantón cantùni
  néro niri
  bón buni
     
ò/è: mòro mòri
  sèrvo sèrvi

 

Photography, video, frames


"el Galepin"- Venetian - English - Italian
Venetian language - ID: vec - Code 639-3


Contact:

Messenger